RODO

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą:

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
  • Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie, Stanomino 27, 78-217 Stanomino, tel: 609189002, e-mail: biblioteka27stanomino@gmail.com.
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Kocik, tel: 514174562, e-mail: iod.iwona.kocik@wp.pl.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres świadczenia usług (użytkownicy Biblioteki), pozostałe dane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z usług biblioteki (użytkownicy) bądź zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Korzystanie z uroczystości /wydarzeń organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stanominie i jej filie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie.

Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

Udział w uroczystości oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Każdy kto korzysta z uroczystości organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną uroczystość.

Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia uroczystości oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.